Garantiestellingen

Garantiestellingen worden afgegeven door verzekeringsmaatschappijen om het financieel risico in een contract van de ene partij t.o.v. de andere partij te beschermen. Dit hangt meestal samen met de contractant die in gebreke blijft.

Wat is een garantiestelling?

Een garantiestelling is een verklaring van een verzekeraar (het borgbedrijf) aan een partij (de schuldeiser) dat een ander partij (de principaal) aan zijn verplichtingen zal voldoen. Raakt de principaal in verzuim dan staat de verzekeraar garant voor het nakomen van de verplichtingen, bijvoorbeeld aan het voldoen van de voorwaarden van een contract. De garantiestelling is dus een extra zekerheid voor de schuldeiser.

De garantiestelling beschermt de schuldeiser tegen verliezen resulterend uit het verzuim van de principaal om aan zijn verplichting(en) te voldoen. Met andere woorden: de garantiestelling biedt een garantie dat het gebonden bedrijf of persoon zijn verplichtingen in goed vertrouwen nakomt. Als dat niet gebeurt, kan dat ertoe leiden dat het borgbedrijf dat de garantiestelling heeft verstrekt, de plaats van de gebonden partij inneemt. In dat geval is het borgbedrijf verplicht om een andere partij te vinden om het contract af te ronden óf om de schuldeiser te compenseren voor het financiële verlies.

Eigen Gebrek-dekking
Haven Amsterdam

Vier soorten garantiestellingen

 1. Aanbestedingsgarantie (Bid bond)
  De aanbestedingsgarantie zorgt ervoor dat de bieder van een contract het contract ook daadwerkelijk aangaat en dat de vereiste betaling en uitvoeringsgaranties worden verstrekt als het contract wordt toegekend.
 2. Aanbetalings- en vooruitbetalingsgarantie (Payment bond)
  Deze garanties zorgen ervoor dat leveranciers en onderaannemers worden betaald voor werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van het contract. Voorbeelden: garantie voor aanbetalingen en garanties voor vooruitbetalingen van arbeid en materiaal.
 3. Uitvoeringsgarantie (Performance bond)
  Deze garanties garanderen dat het contract wordt voltooid in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van het contract. Voorbeelden: uitvoeringsgaranties en onderhoudsgaranties.
 4. Aanvullende garanties (Ancillary bonds)
  Deze garanties garanderen dat vereisten die een integraal onderdeel van het contract uitmaken, maar niet direct prestatie gerelateerd zijn, worden uitgevoerd. Voorbeelden: ontmantelingsgaranties (decommissioning bonds) en aansluitingsgaranties (interconnection bonds).

Informatie over de meest gebruikelijke garantiestellingen

Aanbetalingsgarantie

De percentage van harde projectkosten als gevolg van de apparatuur is vrij hoog en fabrikanten eisen vaak aanzienlijke aanbetalingen voor de productie en levering. Of misschien is de projectlocatie erg moeilijk toegankelijk waardoor aanzienlijke infrastructurele werkzaamheden vooraf noodzakelijk zijn om de installatiewerkzaamheden te kunnen starten.

In beide gevallen kan de EPC-contractant vooraf, vooruitlopend op het werk dat wordt uitgevoerd, geld vragen om deze kosten te dekken. De kredietverstrekker / financierende entiteit zou in ruil daarvoor een vorm van garantie eisen die ervoor zorgt dat zij worden terugbetaald indien de EPC-contractant er niet in slaagt bepaalde mijlpalen te behalen. Deze garantie kan een letter of credit (bankgarantie) of een garantiestelling (surety bond) zijn. Een dergelijke garantie zou normaliter 10% van de contractwaarde bedragen, maar zou hoger kunnen zijn.

 • Risicoacceptatie is bijna uitsluitend gebaseerd op de financiële draagkracht van de aanvrager.

 

Performance garantie

Een typische uitvoeringsgarantie draagt zorg voor uitvoering van het project conform specificatie binnen de afgesproken termijn en voor de afgesproken prijs. Vaak zijn deze garanties contractueel verplicht. Afhankelijk van het rechtsgebied, zou de garantiestelling ergens tussen de 10% en 100% van de contractwaarde bedragen. In de VS is het meestal 100%, in Canada en Mexico 50% en 10 á 20% in Zuid-Amerika, de EU en andere landen.

Het percentage garantie bepaalt de vorm van de garantiestelling. Hogere procentuele garanties zijn meestal een “vergoeding” in natura. In het geval van een verzuim dient het borgbedrijf (de verzekeraar) het probleem te verhelpen. Let wel, er moet een legitiem verzuim zijn dat door de begunstigde is verklaard en veronderstelt dat de begunstigde jegens de contractant zijn verplichtingen is nagekomen. Oplossing door het borgbedrijf kan zijn het verstrekken van financiering aan de EPC om het probleem op te lossen, of het vervangen van de EPC door een andere EPC die het afmaakt, of (zeer zelden) het uitschrijven van een cheque aan de begunstigde zodat zij het zelf afmaken.

Lagere procentuele garanties kunnen dezelfde kenmerken hebben, maar zijn veel meer garanties op afroep en lijken qua bewoording veel meer op letter of credits. Ze vereisen geen formele verzuim, en er is ook niet veel kans weerlegging van de vraag. Het is meestal “nu betalen, later discussiëren”.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de taal van de garantie en de taal van het onderliggende contract, prevaleert meestal het laatste, omdat de voorwaarden van het contract zwaar wegen tijdens de risicoacceptatie. Vragen die betrekking hebben op outputgaranties, gebrekkige vakmanschap-garanties, definities van verzuim en schade, enz. spelen allemaal een rol in de afweging.

De kosten van de garanties verschillen aanzienlijk vanwege het verschil in risico.

 • Risico acceptatie is gebaseerd op een verschillende factoren:
  • Taal van het contract;
  • Financiële status van de aanvrager;
  • Eerdere ervaringen van de aanvrager m.b.t. vergelijkbare projecten;
  • Arbeid versus materieel risico. Risico-inschatting van onderaannemers;
  • Akkoord voor projectfinanciering;
  • Wettelijke/politieke jurisdictie van het project.

 

Vooruitbetalingsgarantie Arbeid en Materiaal

Deze type garanties garanderen dat de EPC  / principaal benoemd in de garantiestelling, de opbrengsten uit het contract gebruikt om de kosten van materiaal, onderaannemers, arbeid en alle andere rechtstreeks gemaakte kosten te voldoen die direct het gevolg zijn van het contract onder garantstelling.

Vooruitbetalingsgaranties gaan typisch hand in hand met uitvoeringsgaranties, waardoor er geen aparte risicoacceptatie nodig is voor de vooruitbetalingsgaranties.

Indien enkel een betalingsgarantie vereist is, dan hangt de risicoacceptatie veel meer af van de geschiktheid, de bevestiging van projectfinanciering en de financiële draagkracht van de aanvrager

 

Onderhoudsgarantie

Een onderhoudsgarantie, ook bekend als warranty garantie, garandeert dat het werk vrij zal zijn van defect materiaal en/ of gebrekkige installatiewerkzaamheden gedurende een bepaalde periode. Onderhoudsgaranties gaan van start nadat een project substantiële voltooiing heeft bereikt. De startdatum van een onderhoudsgarantie dient tevens als beëindigingsdatum van de uitvoeringsgarantie. Onderhoudsgaranties worden vaak, tezamen met de uitvoeringsgaranties, contractueel afgedwongen.

De risicoacceptatie van onderhoudsgaranties door een borgbedrijf draait voornamelijk om twee factoren:

 • Lengte van de garantie;
 • Uitvoeringsrisico of opbrengstrisico gedurende de garantieperiode.

Een garantieperiode tot 3 jaar is normaal. Onderhoudsgaranties met een looptijd van 3 tot 5 jaar zijn moeilijk te verkrijgen. Een looptijd langer dan 5 jaar is haast onmogelijk.

 

Ontmantelingsgarantie

Ontmantelingsgaranties garanderen dat de installatie aan het einde van zijn nuttige levensduur wordt ontmanteld en verwijderd. In tegenstelling tot de garanties voor aanbetaling, vooruitbetaling en  uitvoering, die verstrekt dienen te worden door de EPC, dienen ontmantelingsgaranties te worden afgegeven door de projectontwikkelaar/ eigenaar. De eis komt meestal van de eigenaar van het onroerend goed en/ of de lokale overheid.

Deze garanties kunnen zeer uitdagend zijn om onderschreven te krijgen vanwege de lange duur van het contract. PV-installaties zijn ontworpen voor tenminste 25 jaar gebruik. Het onderschrijven van een garantie voor zo’n periode is vrijwel onmogelijk zonder significant onderpand.

Ontmantelingsgaranties zijn ofwel jaarlijks verlengbaar lopen gedurende een gespecificeerde periode (3 of 4 jaar) met verlengingsopties. De enige andere keuze voor de ontwikkelaar is een letter of credit.

Ontmantelingsgaranties zijn pure financiële garanties en worden onderschreven puur op basis van het financieel vermogen van de aanvrager.

 

Aansluitingsgarantie

De meeste PV installaties zijn aangesloten op het lokale elektriciteitsnet om hun opgewekte elektriciteit te verdelen. Het nutsbedrijf, particulier of staatseigendom, gaat met de ontwikkelaar een aansluitingsovereenkomst aan waarin de verplichtingen van de ontwikkelaar worden vastgelegd om alle infrastructuur te installeren die nodig zijn om elektriciteitsdistributie te realiseren. Hoogstwaarschijnlijk omvat dit het ontwerp, de bouw en het onderhoud van een onderstation en transformatoren om de energie om te zetten t.b.v. afgifte aan het net.

Deze installaties zullen wellicht vele jaren aanwezig zijn. Als het nutsbedrijf na de ingebruikname de installatie in bezit neemt, dan is het nutsbedrijf eigenaar en moeten zij onderhoud uitvoeren. Indien het tegenovergestelde echter het geval is en de ontwikkelaar eigenaar blijft, en onderhoudt dient uit te voeren, dan zal het nutsbedrijf vaak op zoek gaan naar financiële garanties om ervoor te zorgen dat de ontwikkelaar onderhouds- en preventieve werkzaamheden uitvoert gedurende de duur van de aansluitingsovereenkomst.

Aansluitingsgaranties worden op dezelfde basis onderschreven als de ontmantelingsgaranties, maar met het extra risico dat het onvermogen van de ontwikkelaar om de aansluiting te onderhouden ook kan worden geïnterpreteerd als een zijgarantie voor de overeenkomst tot aankoop van stroom.

zonnepanelen projecten matchmaker solar panel insurance
partners solarif
zonnepanelen projecten solar panel insurance
investeren in zonnepark

Hoe kunnen wij helpen?

Allereerst dienen wij uw behoefte in kaart te brengen. Vervolgens maken wij uw behoeften en ons begrip van uw bedrijf inzichtelijk. Hierna zoeken wij de best mogelijke oplossing voor uw garantiebehoeften. Onze ervaring en ons uitgebreide netwerk van borgbedrijven zorgen voor een unieke adviserende rol om voor u de best mogelijke oplossing te vinden.

Er is geen antwoord voor alles, maar als het bestaat, zullen we het vinden.

Om te praten over uw zekerheidsvereisten bel of stuur een email.