Energiecoöperatie

Verzekeringen

Verzekeringen die u nodig heeft als energiecoöperatie

Solarif Insurance is een wereldwijd opererende verzekeringsagent, gespecialiseerd in het verzekeren van energiecoöperaties. Solarif adviseert op het gebied van schade- en aansprakelijkheidsverzekeringen, verzekeringen die u als energiecoöperatie nodig heeft voor de risico’s die u zelf niet wilt of kunt lopen. Wij geven assurantieadvies over Construction All Risks, Operationele All Risk en aansprakelijkheidsverzekeringen.

Energiecoöperatie

Uw zonnestroominstallatie volledig online verzekeren

Als energiecoöperatie kunt u eenvoudig uw zonne-energie project verzekeren. Ook het verzekeren van uw coöperatieve zonnestroominstallatie is mogelijk. Op onze site heeft u de mogelijkheid online een offerte aan te vragen. Voor grotere zonne-energie projecten maken wij een maatwerkofferte.

Construction All Risks verzekering

Met de Construction All Risks-verzekering verzekert u zich tegen schades gedurende het bouwproces. Tijdens de bouw van een zonnestroominstallatie kan schade ontstaan door een van buiten komend onheil, zoals brand, storm, diefstal en vandalisme, maar ook door een uitvoeringsfout of door een ongeluk. Ook kunt u als energiecoöperatie aansprakelijk worden gesteld voor schade aan bestaande eigendommen, aangrenzende gebouwen, een geparkeerd staande auto nabij een sportcomplex waarop u uw installatie heeft geplaatst of voor letselschade toegebracht aan een toevallige voorbijganger.

Het is als energiecoöperatie van belang om de bouw- en aansprakelijkheidsrisico’s gedurende het bouwproces in kaart te brengen en te onderzoeken of deze risico’s door de onderaannemer zijn verzekerd. Mocht dat niet zo zijn, dan is het verstandig om na te denken over een eigen CAR-verzekering. Het grote voordeel van het hebben van een eigen CAR-verzekering is dat u bij een schade als polishouder zelf de schade-uitkering ontvangt en daardoor de regie behoudt.

energiecoöperaties verzekeren
Solar certification

Zonnepanelenverzekering

Met de zonnepanelenverzekering van Solarif Insurance bent u verzekerd tegen schade die het gevolg is van een van buiten komend onheil, zoals ‘normale’ natuurkrachten in de vorm van hagel, wind, storm, bliksem en bevriezing, maar ook tegen schade ten gevolge van kwaadaardigheid door derden, diefstal, brand, explosie, operationele fouten en onvoorzien gedrag van dieren.

De zonnepanelenverzekering vergoed tijdens de operationele fase bij schade als gevolg van een gedekt evenement de volgende twee zaken:

  1. Materiële schade
  2. Productieverlies

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering dekt de aan derden toegebrachte schade, waarvoor u als eigenaar van de zonnestroominstallatie aansprakelijk bent. U bent daarbij zowel verzekerd bij schade aan personen (letselschade), als aan zaken, alsook voor de financiële gevolgschade.

 

Opzicht

Een belangrijke uitsluiting op de polis vormt opzicht. Hierdoor is niet gedekt de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enig handelen of nalaten gedurende de tijd, dat verzekerde die zaken vervoert, huurt, gebruikt, bewerkt, behandelt, repareert of om enige reden onder zicht heeft.

Een voorbeeld: als energiecoöperatie heeft u een gehuurd dak van een pand waarop u voor eigen rekening een zonnestroominstallatie plaatst. Mocht deze tijdens de operationele fase brand veroorzaken, waarbij het pand schade oploopt, zult u als eigenaar van de zonnestroominstallatie aansprakelijk worden gesteld. Waar de meeste AVB-verzekeringen schade aan gehuurde zaken uitsluiten of slechts beperkt dekken, voorziet de AVB-verzekering die wij aanbieden volledige dekking voor dit risico.

energiecoöperatie gehuurd dak
PV installatie zonnepanelen certificeren Solar certification matchmaker

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering energiecoöperatie

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privévermogen van de bestuurders van een energiecoöperatie tegen aanspraken van derden en/of de coöperatie vanwege door de bestuurders gemaakte fouten. De gevolgen van een schadeclaim gegrond op bestuurdersaansprakelijkheid kunnen enorm zijn. Bestuurders worden dan persoonlijk aansprakelijk gehouden en in hun privévermogen aangesproken.
Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders staat de laatste jaren steeds meer in de schijnwerpers. De claimcultuur heeft ook op dit terrein haar intrede gedaan. Vroeger was bestuurdersaansprakelijkheid nauwelijks een issue. De rechtspraak en publiciteit in de media over grote zaken leert dat tegenwoordig bestuurders vaker persoonlijk aansprakelijk worden gehouden door aandeelhouders, een curator of andere belanghebbenden zoals leden van een coöperatie. De claims hiervan kunnen in de miljoenen lopen.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert energiecoöperaties tegen:

  • De kosten van verweer, ook bij onterechte claims!
  • De uiteindelijke schadevergoeding

MEER INFORMATIE OVER ONZE VERZEKERINGEN?

Neem via mail of telefoon contact met ons op